Studien inkluderade 5919 personer över 65 år som bodde på SÄBO i 19 olika kommuner i Sverige. Av deltagarna hade 77% risk för att falla och 59% risk för att bli undernärda. Den största risken för att falla var om personen inte var kognitivt orienterad och för att bli undernärd var om personen hade mild eller svår demens eller depression. Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan risk av att falla och risken för att bli undernärd.

Av de planerade åtgärderna var det mindre än hälften som utfördes. Åtgärderna som utfördes i lägst grad var de som har högst grad av relevans så som balansträning, muskelfunktion och styrketräning. För undernäring utfördes bara några av åtgärderna. Munhälsa är något som är starkt förknippat med undernäring men munvård och hjälp med munvård ges endast i 2% respektive 1% av fallen.

Studien visar på vikten av att ha vetenskaplig evidens i sitt arbete med äldre och följa de riktlinjer som finns i arbetet med fall och undernäring. Det behövs insatser för att implementera riktlinjer i verksamheterna.

Läs artikeln i sin helhet här